Aktieskolan – lär dig mer om aktier

Aktieskolan och tips om hur du köper och säljer aktier

Aktiemarknaden är det största spelet i världen. Nyckeln är att hitta företag vars börsvärdering är låg. Ingen kommer att berätta om dessa företag. Du måste hitta dem.

Det finns 60 stora börserna runt om i världen. Båda stora spelare som banker eller hedgefonder och små investerare deltar på denna marknad. Börsen fungerar som ett system av utbud och efterfrågan och skapar möjligheter både för långsiktiga investerare och daytraders.

Aktier och aktiebolag – Vad är det?

Aktiebolag är en juridisk företagsform. Alla företag behöver pengar så att de kan expandera. Den första aktien i världen var från Ostindiska kompaniet i Holland 1602 och där skapades även den första börsen – de kunde bara handla med en aktie.

Med en aktie får du en ägarandel i ett aktiebolag. Svenska aktiebolag har ett aktiekapital på minst 50 000 kronor. När du har aktier har du rätt till företagets vinst och utdelning och du får också rösträtt på bolagsstämman och du har inflytande på beslut som fattas inom bolaget genom att delta i bolagsstämmor. Man skiljer mellan A-aktier och B-aktier som representerar olika röstetal på bolagsstämman.

Om aktiekurser: Hur ser jag ifall en aktie kommer utvecklas positivt?
Aktier räknas som en av de bästa tillgångsklasserna för 2016 och för de som investerar i aktier är det viktigt att sprida sina placeringar mellan olika länder och sektorer. Det är också viktigt att sprida sina investeringar mellan mogna marknader och tillväxtmarknader.

Faktorer som påverkar hur en aktie värderas är de senaste avkastningssiffrorna, dess ekonomiska ställning, det allmäna ränte- och konjunkturläget och framför allt företagets framtidsutsikter. Till stor del avspeglar värdepappret företagets vinstförväntningar. Det finns olika skolor för att bedöma en aktie och när du ska köpa och sälja aktier. I huvuddrag skiljer man mellan teknisk analys och fundamental analys. Dels finns den tekniska skolan och teknisk analys som ser på aktiekursens utveckling i ett historiskt perspektiv där man analyserar den underliggande marknaden och mönster mellan köpare och säljare exempelvis ser man ifall det finns stöd, motstånd, trender eller vågrytmer i vissa prisintervaller.

Indikatorer på aktiemarknaden

Du kan använda metoder och indikatorer som bollinger band, flytande genomsnittsvärden, bulls power, bear power, trender, volymer etc för att uppskatta hur en aktie eller investering kommer att utvecklas.

För att göra en långsiktig bedömning är årsredovisningen ett bra verktyg. Läs bolagets resultaträkning och balansrapport eftersom grunden för en aktie på längre sikt är företagets fundamenta utveckling av verksamheten. Aktiekursen rör sig i takt med utvecklingen av vinsten, eget kapital och utdelning.

Aktieskolan – vanliga frågor om aktier

Hur handlar man med aktier?
I Sverige har du ett VP-konto dvs ett värdepapperskonto och du kan tex handla på Stockholmsbörsen. Du kan också vända dig till en fondkommisionär vilket vanligtvis är en mäklarfirma eller bank.
En köpnota är en skriftlig handling som upprättas vid köp av aktier eller andra värdepapper.

Hur kan ett företag sälja aktier?
När ett företag bestämmer sig för att sälja aktier för första gången gör de en börsintroduktion. Erbjudande av aktier i bolaget kan komma som ett offentligt uppköpserbjudande eller en företrädesemission.

Vad kostar det att handla med aktier?
Ifall du låter en aktiemäklare handla åt dig betalar du courtage som kan variera i storlek beroende på hur stor affären är och vilken lista som man köper aktierna på. Courtaget är den avgiften som fondkommissionären eller banken tar betalt för sina tjänster när de hjälper till att köpa eller sälja värdepapper. Courtaget är ofta förhandlingsbart och varierar på affärens storlek.

Hur ser jag vad som köpts eller sålts under året?
Sammanställningen från banken eller fondkommisioneären över värdepapper i en depå som köpts eller sålts under året hittar du i depåsammandraget.

Vad är en utdelning?
Utdelningen är en betalning från bolag till aktieägarna från vinsten i bolaget vid utgången av räkenskapsåret eller vid någon annan tidpunkt som godkänts av aktieägarna. Utdelningen är en belöning för att investera pengar i ett bolag och kan betalas ut med pengar eller aktier.

Hur kontrolleras aktiehandeln?
Finansinspektionen (FI) kontrollerar aktiemarknaden och banker och VP-bolag har rapporteringsskyldighet till FI. I vissa fall kan det finnas anledning att pröva aktiehandeln exempelvis vid stängningsordrar och omsättning av större poster.

Aktiebolagets verksamhet regleras av aktiebolagslagen.

Är en aktiemäklare att betrakta som en risktagare?
Anställda som arbetar som mäklare inom kapitalmarknad och som enbart köper och säljer finansiella instrument på uppdrag av kund är normalt inte risktagare enligt Finansinspektionens definitioner. I begreppet handlare/mäklare inom kapitalmarknad innefattas däremot alltid personer som har mandat att handla för företagets räkning och det är typiskt sett en personalkategori som omfattas som risktagare enligt Finansinspektionens regelverk.

Vad är aktuellt marknadsvärde?
Det aktuella marknadsvärdet är en bedömning grundad på aktuell och historisk prisbild. Det är marknaden och inte börsen eller någon enskild marknadsaktör som ska styra över prissättning och det ska finnas en sundhetsregel.

Vad är skillnaden mellan A-aktier och B-aktier?
A-aktier och B-aktier är ett svenskt påfund som reglerar hur många rösträtter man har på bolagsstämman. A-aktier ger mer rösträtter och är något som kritiserats utomlands.

Vad är skillnaden mellan preferensaktier och stamaktier?
De flesta börsaktier är stamaktier och de handlar om rätten till andel i bolagets tillgångar och vinst. Preferensaktier har ofta företräde framför stamaktier till utdelning upp till en viss gräns.

Vad finns det för andra sätt att investera på börsen?
Det finns andra börshandlande högriskplaceringar exempelvis turbowarranter, mini futures, bull-och-bear certifikat. Innehavaren av dessa investeringsprodukter kan förlora hela värdet av investeringen eftersom det underliggande värdet har en stor påverkan på kursen.

Finns det några risker att investera i aktier?
Precis som alla andra investeringar, innebär det risker att investera i aktier. Du kan förlora pengar om du köper aktier i företag med dålig fundamenta eller med en dålig förvaltning. Aktier fluktuerar mer i värde än obligationer och kan falla betydligt under korta tidsperioder. Det finns en chans att aktiekurser övergripande kommer att falla eftersom aktiemarknaderna tenderar att gå i cykler, med perioder av stigande och fallande priser. Värdet på en aktie kan försämras på grund av allmänna marknadsvillkor.

Vad är en strukturerad produkt?
I mångt och mycket är strukturerade produkter ett marknadsföringsbegrepp för att visa produkter som ger hög avkastning och det handlar om indexprodukter. Det finns många olika typer av värdepapper som räknas som strukturerade produkter exempelvis aktieindexobligation, certifikat och räntebevis. Man skiljer mellan kapitalskyddade produkter där man får tillbaka de satsade pengarna och icke kapitalskyddade produkter där du kan förlora det mesta av pengarna.

Aktieskolans boktips om aktier och aktieanalys

Företagsvärdering med Fundamental Analys
av Henrik Nilsson, Anders Isaksson, Teppo Martikainen
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsår 2002 – detta är den senaste utgåvan
Språk: Svenska
419 sidor

Analyshandboken
av Anders Haskel, Björn Wilke, Lennart Andersson och Johan Tjeder
Förlag: Aktiespararna
Utgivningsår 2003 – detta är den senaste utgåvan
Språk: Svenska
165 sidor

Boken om Gerillatrading
Kortsiktig aktiehandel i teori och praktik
Johan Kjellström, Peter Nilsson och Johnny Torssell