KPI – hur du använder KPI:er för företagsvärderingar och aktievärderingar

KPI:er och fundamental analys

 

Jag antog bara alla andra visste vad som hände, men jag antar att i efterhand, hur kunde de? Jag menar, har du försökt att titta på dessa aktiesymboler? De går så fort, och det finns så många siffror.”

 

Ibland kan det vara befriande att läsa artiklar där det framgår att aktiemäklare inte är någon matematik wizard och inte har den blekaste aning om innebörden kring de blinkande siffrorna som visas på dataskärmarna. Det finns en mängd olika metoder att värdera företag. Men trots komplexiteten kan man hoppas att de flesta beslut som fattas görs på rationella grunder och vid jämförande värderingar är nyckeltal något som är nödvändigt.

Aktieägarvärde – Share Holder Value

SHV är ett engelskt begrepp som står för aktieägarvärde (Share Holder Value). En definition av SHV är företagsvärdet minus skuld. Ett företag tillför värde till sina aktieägare när kapitalavkastningen överstiger kapitalkostnaden.

Att läsa årsredovisningen

I årsredovisningen kan du se hur företag sköts. Läs VD: rapporten och kolla gärna på äldre årsredovisningar för att hitta mönster. Man skiljer mellan resultaträkningen där du ser resultatet och balansräkningen där du får en ögonblicksbild av hur företagets ekonomiska ställning ser ut.

 • En värdering är ett estimat på det totala värdet av ett företag. Desto högre företagets intäkter är och ju högre vinstmarginal företaget har, ju större tillgångar och framtida vinst är faktorer som påverkar värderingen positivt. Värderingar av företag baserat på tillgångar och skulder kallas för substansvärderingar (eng. net asset value eller NAV).
  I balansräkningen ser du substansvärdet som är baserat på balansräkningens egna kapital med ev. övervärden i tillgångar. Det kan finnas skillnader mellan de bokförda värdena och marknadsvärdena. Du ska vara observant på andelen immateriella tillgångar som kan vara ett sätt att blåsa upp företagets värde me exempelvis goodwill.
 • Kolla också andelen tillgångar som snabbt kan omvandlas till likvida pengar.
 • Se också upp med företag som visar stora löner – i synnerhet ifall det inte finns någon lönsamhet i bolaget.

Aktievärderingar, nyckeltal och KPI:er – metoder att värdera företag

Nyckeltal eller KPI:er innebär ofta beprövade metoder att mäta företagens status och värdering. Dessa har kompletterats under senare år med digitala KPI:er för att mäta företagens digitala närvaro och varumärke.

KPI:er kan användas på flera olika nivåer av företag, affärsenheter och projektgrupper för att följa framstegen mot de strategiska målen. Väl utformade KPI:er kan vara bra navigationsinstrument för att förstå hur man presterar. Nyckeltal fungerar som indikatorer som används för att identifiera förbättringsområden, och de är starka katalysatorer för förbättringsåtgärder. En del använder balanced score card för att internt mäta olika nyckeltal och om du vill inspireras av en av världens främsta investerare – Warren Buffet – finns den här checklistan tillgänglig.

Fundamental analys och finansiella nyckeltal

Vad som skiljer framgångsrika investerare som Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, JP Morgan, John Templeton och Warren Buffett? Många av de framgångsrika investerarna har under långa perioder trots världskrigen, den stora depressionen, mord, terrorattacker, naturkatastrofer, lågkonjunkturer, inflation, deflation, stagflation, underskott, högre skatter etc
Med ett ord: fundamenta. I en mening: förmågan att skilja det väsentliga från det oväsentliga.

Fundamental analys syftar till att bestämma värdet på ett finansiellt instrument genom att analysera alla nyckeltal och balansräkningen för ett företag när man handla med aktier eller räntor. Siffrorna kommer ofta från företagens resultaträkning och balansräkning. Genom den fundamentala analysen försöka man bedöma om ett visst finansiellt instrument är över eller under värderat.

 • Traditionella metoder för värdering baserade på redovisningsprinciper som EPS (earnings per share), return on equity, ROI (return on Investment) ersätts med cash flow metoder. Korrelationenmellan cash flow metoder och företagets aktievärde är mycket större än EPS.
 • Hur ser företagets marknad ut – hur är efterfrågan, marknadsstorlek, prispotential, är det en unikt erbjudande
 • Marknadsvärde
 • Försäljning och prognostiserad försäljning – hur stora är kostnaderna att skaffa en ny kund, hur ser kostnaderna ut för att leverera värde
 • Nettoresultat (Resultat efter finansiella poster. Den nedersta raden i balansräkningen) och bruttoresultat (resultat före avskrivningar)
 • % förändring i aktie per dag/vecka/år
 • Vad är prissatt i aktierna (exempelvis finns det en rabatt)
 • Kreditrating och finansiell styrka
 • Tillräcklig storlek
 • Intjäningsstabilitet dvs ingen förlust under de senaste 10 åren
 • Utdelningsstabilitet de senaste 10 åren
 • Kreditvärdering
 • Aktiens volatilitet
 • Företagets utdelningar
 • Substansvärde:
  Substansvärderingar dvs kurs/substans. Investmentbolag värderas normalt läger och ger en investmentbolagsrabatt upp emot 20-30%.
 • Soliditet
 • Kassaflöde och kassaflödesvärderingar

Marknadspotential

 • Hot och möjligheter i företagets omvärld
 • Skräckindex dvs volaitetsindex sk VOX-indexet
 • Hur ser branschen och marknaden ut – konsolidering eller stabilitet inom branschen
 • Finns det cykliska mönster?
 • Styrka och svagheter hos företaget
 • Pressreleaser om nyheter, tester mm
 • Marknadsandel potentiell marknadsandel och om man tar marknadsandelar på marknaden
 • Utveckling i jämförelse med index i branschen
 • Uppköpskandidat
 • IPO (börsintroduktion)
 • Undersökningar som Invester Intelligence

Genomsnttliga P/E-tal på olika marknader

P/E-talet (eng. Price/earnings) visar relationen mellan aktiens börskurs och vinsten per aktie och är ett av de mest använda nyckeltalen när man jämför bolag i samma bransch. Vinsten är nettovinsten efter skatt delat med det genomsnittliga antalet utestående aktier. P står för price dvs aktiekursen och E står för earnings dvs vinst per aktie. Läs mer om P/E-tal.

KPI:er för att mäta kundnöjdhet

Alla organisationer har kunder som de vill ha nöjda. Det är relativt vanligt med NKI och kundnöjdhetsundersökningar och en del företag utför dessa undersökningar upp emot 4 gånger per år.

 • Kundnöjdhet – nöjd kund index
 • Livsvärde på kunden
 • Kundklagomål
 • Net promotor score
 • Marknadsandel

Nyckeltal för anställda och medarbetare

Företag presterar inte bra om de anställda inte är nöjda med sin arbetssituation.

 • Omsättning per anställd
 • Frånvaro
 • Personalomsättning
 • Nöjd medarbetar index
 • Jämställdhet

Nyckeltal för att mäta processmål

 • Produktprocessmål

Nyckeltal för att mäta miljömål

 • Energiförbrukning
 • Återvinningsgrad
 • CSR (Corporate Social Responsibility) policy
 • GRI (hållbarhetsredovisning)

KPI nyckeltal för att mäta ekonomisk makronivå

 • Var är vi i den ekonomiska cyklen?
 • Sker en återhämtning?
 • Hur ser kreditindikatorer ut?
 • Görs kvantitativa lättnader av centralbankerna främst FED (håller nere räntorna)
 • Hur agerar svenska riksbanken med räntebesluten
 • Fundamenta på aktiemarknaden (exempelvis Fundamental Stock Market Indicator och Global Growth Barometer on S&P 500)
 • Aktiekurser vs råvarupriser (exempelvis US Stock prices vs brent crude oil price)
 • Economic surprise index

Online KPI

Nyckeltal för hur ett företag presterar på nätet har blivit allt viktigare.

Värdet på en webbplats räknas med följande formel:
B = V × C × L

B=Försäljning på webbplatsen
V=Unika besökare på webbplatsen
C=konverteringsgrad (andelen personer som blir kunder)
L=Lojalitetsgraden (dvs om det blir repeterande köp)

Nyckeltal som är viktiga att följa upp för online marknadsföring

 • Unika besökare
 • Visits
 • Bounce rate (och om det finns vissa sidor som har högre bunce rate)
 • Andel mobiltrafik
 • SEO score
 • Social media score som Kloutscore
 • Social media transparens
 • Värde per kundkonvertering och konverteringsgrader
 • Leadshantering
 • Return on Ads Spend (ROAS)
 • För att välja aktier att välja kan man olika onlinedata som social data, länkar och kommentarer.Läs mer om digitala kpi

Verktyg för att mäta KPI:er

Själv föredrar jag att mäta KPI:er med Google docs dokument som jag kopplar till Google Analytics för att få webbstatistik. I Google Analytics finns det också möjligheter att använda dashboards.

Det finns även andra företag som har olika typer av dashboards för att mäta KPI:er: