Obligation och obligationsmarknaden

Vad är en obligation?

Det har varit en tuff period för obligations investerare och obligationsräntorna. Från 2015 såg man många centralbanker som var aktiva genom olika politiska verktyg som påverkade obligationsmarknaden som har börjat vänja sig vid stora QE-program (Quantum easing).

Obligation är en form av utlåning. En obligation är ett räntebärande säkerhet som utfärdats av regeringar, företag och vissa organisationer. En obligation är ett räntebärande skuldebrev som vanligtvis löper på flera år där den som ställer ut obligationen utfäster sig att betala en ränta eller en premie som ersättning för det lånade beloppet.

Obligationer är ett alternativt sätt för emittenten att skaffa kapital som skiljer sig från att sälja aktier eller ta ett banklån. Precis som aktier i börsnoterade företag kan obligationer handlas på den öppna marknaden. Obligationer betraktas som en lägre risk investering. statsobligationer, i synnerhet, är högst osannolikt att missa sina utlovade betalningar. Företagsobligationer utfärdade av blue-chip ”investment grade” företag är också osannolikt att standard; Detta kan inte vara fallet med hög avkastning ”skräp” obligationer utgivna av företag med mindre hälsosam ekonomi. (Se avkastningskurvan.)

Obligationen intygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypoteksbolag (bostadsobligation) eller ett större företag (företags- eller industriobligation). Obligationer har en löptid på minst ett år och dess nominella belopp återbetalas när löptiden har gått ut. Nackdelen är att obligationer har en relativt hög transaktionskostnad och det är större pensionsfonder som dominerar marknaden och en annan nackdel är att det kan vara svårt att veta korrekt marknadsvärde under löptiden. Det kan också finnas risker som att emittenten inte kommer betala ränta eller amortering som har överenskommits på förfallodagen

Under tiden får obligationsinnehavaren oftast utbetalningar i form av räntor.

Hur man köper obligationer och obligationsmarknaden

Obligationer ses oftast som ett sätt att komplettera en aktieportfölj för att få en lägre risk och har en naturlig plats i en portfölj. Kända fondförvaltare som Bill Gross har uttalade sig om att obligationsmarknaden är århundradets blankingtillfälle!

Vad händer under 2017 – obligationsmarknaden nu när du får negativ avkastning och låg avkastning på statsobligationer är det troligt att det finns andra och bättre investeringsalternativ som ger högre avkastning.

Olika aktörer som påverkar obligationsmarknaden

  • FED (amerikanska centralbanken) – som har börjat att normalisera räntan genom att höja den från december 2015
  • ECB (europeiska centralbanken)
  • Svenska riksbanken
  • Bank of Japan

Amerikanska obligationsmarknaden och värdepapper

Inte alla obligationer backas upp av US Treasury. Vissa obligationer stöds endast av krediten av det utfärdande organet. Eftersom många typer av den amerikanska regeringens värdepappershandel sker aktivt utanför USA, kan priserna stiga och falla utifrån förändringar i den globala konjunkturen som påverkar efterfrågan på dessa värdepapper.

Historik

2014 var ett relativt dåligt år som låg på lägre nivåer eftersom många har valt att flytta pengar till ”safe-haven” tillgångar.

Olika typer av obligationer

  • En nollkupongare ges ut till ett pris under det nominella beloppet och löses till sitt nominella belopp på förfallodagen.
  • Obligationer som köps av amerikanska finansdepartementet (U.S. Treasury) kan köpas inflationsskyddade och kallas för TIPS.
  • En premieobligation har skattefria dragningsvinster ofta köper man 10 premieobligationer á 5000 kr styck dvs 50 000 kronor totalt. Avyttring (inlösen eller försäljning) ska beskattas på bilaga K4. Tidigare gav premieobligationer en rätt bra ränta – men nu är räntan låg och den skattefria räntan ligger på 0.3% då man köper en serie. En fördel är dessutom att du har möjlighet att vinna pengar.
  • Företagsobligation ges ut av företag
  • CDO (Collateralized Debt Obligation) innebär att köparen får rätt till en viss avkastning. Räntan kommer tex från husägare eller kreditkortsinnehavare som betalar ränta. En syntetisk CDO är en form av collateralized skuldförbindelse (CDO) som investerar i Credit Default Swaps (CDS) eller andra kassamässiga tillgångar att få exponering mot en portfölj av anläggningstillgångar.