Terminer och terminsmarknaden

Vad är terminer?

Terminer (eng: futures) är produkter som får sitt värde av prisrörelsen av ett underliggande instrument som guld, kaffe, valuta, en aktie, index eller en statsobligation. De är i huvudsak kontrakt med en skyldighet att köpa eller sälja ett instrument (i en viss kvantitet) vid eller före en fast tid för ett överenskommet pris. Futures handlas på stora börser som formulerar avtalsvillkoren.

Terminer kan antingen användas för att säkra investeringar positioner (för att minska risken för prisrörelser) eller att spekulera (för att försöka dra nytta av prisrörelser).

Vad är en råvarutermin?

En råvarutermin innebär ett kontrakt mellan två parter som gör att du kan köpa eller sälja en viss mängd av en råvara till ett bestämt värde på ett visst datum. Syftet förutom att tjäna pengar var att råvaruproducenterna visste hur mycket de skulle få betalt och det finns vanligtvis en market maker och en positionstagare.

Terminshandel började för 150 år sedan som ett sätt att hantera jordbruksproduktionen. Plantering och skörd cykler skapade svängningarna i priser och terminskontrakt skapades för att hantera denna risk. De har utvecklats till de börshandlade instrument vi känner idag, som är en viktig del av det finansiella systemet.

Hur långa är terminer?

Terminer har en ändlig livslängd som slutar vid en förinställd utgångsdatum men ofta är kontrakten korta. Köparen av ett kontrakt håller en lång position, säljaren av ett kontrakt håller en kort position.

Man skiljer mellan:

  • Positiv terminsrullning (backwardation) innebär en fallande terminskurva och att investeraren tjänar på terminsrullning.
  • Negativ terminsrullning (contango) innebär en stigande terminskurva och att investeraren förlorar på terminsrullningen.

Skillnad mellan termin och option

  • Båda parter är skyldiga att fullgöra affären
  • Det finns ingen annan kostnad än transkationskostnaden (coutraget)